Interne gedragscode

De Patiëntenvereniging stichting Dupuytren Nederland staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode die binnen de Patiëntenvereniging stichting Dupuytren Nederland wordt gehanteerd.

Artikel 1: Definities

Onder agressie wordt verstaan voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid. Hieronder valt ook pesten.

Onder discriminatie wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven wordt tenietgedaan of aangetast.

Levensbeschouwing wordt gedefinieerd als een min of meer samenhangend stelsel van waarden, normen en opvattingen die zin en richting geven aan het leven.

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag.

Artikel 2: Doel en algemeen uitgangspunt

 1. Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap worden door de Patiëntenvereniging Stichting Dupuytren Nederland afgewezen als vormen van ongewenst gedrag.
 2. De Patiëntenvereniging Stichting Dupuytren Nederland neemt het op zich, in het dagelijks handelen en bij het ontwikkelen van beleid, deze vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden.
 3. De gedragscode maakt deel uit van het algemeen beleid van de Patiëntenvereniging Stichting Dupuytren Nederland en van de professionele houding van vrijwilligers en bestuursleden van de Patiëntenvereniging Stichting Dupuytren Nederland.

Artikel 3: Status en reikwijdte

 1. De gedragscode is een invulling van de wettelijke bepalingen omtrent seksuele intimidatie, agressie en discriminatie.
 2. De gedragscode geldt voor vrijwilligers en bestuursleden van de Patiëntenvereniging Stichting Dupuytren Nederland.
 3. De Patiëntenvereniging Stichting Dupuytren Nederland draagt zorg voor bekendmaking van de gedragscode.

Artikel 4: (Vrijwilligers)contract

Het niet aangaan, beëindigen of niet verlengen van een (vrijwilligers)contract mag niet samenhangen met een in de wet verboden discriminatiegrond, leeftijd en handicap daarbij inbegrepen.

Artikel 5: Omgang tussen vrijwilligers en bestuursleden

 1. Vrijwilligers laten zich bij contacten met andere medewerkers leiden door gedragsregels in deze gedragscode.
 2. Vrijwilligers accepteren geen agressieve gedragingen van andere medewerkers en nemen zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen.
 3. Vrijwilligers accepteren geen seksuele gedragingen van andere medewerkers en nemen zelf geen initiatief tot seksuele gedragingen jegens hen.
 4. Vrijwilligers accepteren geen discriminerend gedrag van ander medewerkers en werken niet mee aan of nemen geen initiatief tot discriminerend gedrag.

Artikel 6: Werking naar deelnemers, bezoekers en derden

 1. Deze gedragscode wordt door de Patiëntenvereniging Stichting Dupuytren Nederland aan alle vrijwilligers bekendgemaakt.
 2. Van deelnemers en bezoekers van de Patiëntenvereniging Stichting Dupuytren Nederland en derden wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen. In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van deze gedragscode worden gewezen.

Artikel 7: Toezicht

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode is het bestuur van de Patiëntenvereniging Stichting Dupuytren Nederland belast.

Artikel 8: Klachten

In geval van overtreding van de gedragscode kan een vrijwilliger dit signaleren en daarvan melding maken bij de voorzitter van de Patiëntenvereniging Stichting Dupuytren Nederland. De voorzitter draagt in eerste instantie zorg voor interne afhandeling. Indien hiertoe voor de vrijwilliger aanleiding bestaat, kan hij of zij een klacht indienen. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures kan hij of zij zich wenden tot de voorzitter en/of ledenadministratie van de Patiëntenvereniging Stichting Dupuytren Nederland.

Artikel 9: Evaluatie

Zo vaak als nodig, maar in ieder geval één keer per jaar, wordt deze gedragscode geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.